Definice :

A. „Poskytovatel licence“  www.soundforyou.store

David Oupor IČO: 08471487 se sídlem Nádražní 1243, Sušice, 34201

B. „Původní autor“ znamená osoba nebo subjekt, který dílo vytvořil.

C. „Díla“ znamená dílo autorství chráněné autorskými právy nabízené podle podmínek této licence (včetně zvuků, hudebních smyček a jednorázových snímků).

D. „Vy“  jako  koncový uživatel (jednotlivec nebo subjekt), jste povinen   dodržovat  práva podle této licence.

 

Práva a používání

Poskytnutím licence se stáváte pouze oprávněni (v rámci licence) zvuk používat. Neznamená to, že se stáváte vlastníkem nahrávky.

Účelem této licence není omezit  práva z čestného použití zvukových smyček. Jde jen o definování práv , které jsou uvedené  v autorském  zákoně a  nebo jiných platných zákonů České republiky. Zejména tyto:

  • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů
  • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

 

Zasláním objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 

Udělení licence :

Poskytovatel licence uděluje držiteli licence („Vy“) celosvětovou ,  nevýhradní, trvalou (po dobu platnosti příslušného autorského práva) licenci k výkonu práv  na dílo, jak je uvedeno níže.

„Derivativní dílo“ – jako je remix, hudební aranžmá, dramatizace, zvukový záznam, reprodukce umění, synchronizace s pohyblivým obrazem, kondenzace nebo jakákoli jiná forma, v níž může být dílo přepracováno, transformováno nebo upraveno.

Kopírování a přenos zvuků a dostupného obsahu na různých nosičích nebo formátech, pokud jsou zvuky a dostupný obsah součástí jiného díla nebo jiných materiálů;

Při porušení daných licenčních podmínek má právo majitel stránky www.soundforyou.store požadovat nárok na náhradu škody a to buď finanční a nebo tím, že bude licenční smlouva omezena, pozastavena, zrušena  (smazán váš uživatelský účet ).   A  to bez další náhrady

Stránka soundforyou.store není odpovědna za napadení a poškození třetí stranou a chyby tím způsobené. Pokud k takovému poškození dojde, bude se situace řešit individuálně a písemně.

Pro uzavření smlouvy je potřeba se zaregistrovat a odeslat objednávku. Licence se stává platnou od chvíle stažení konkrétního zvuku.

 

Můžete :

Používejte zvuky v jakémkoli filmu, televizním pořadu, reklamě, videohře, aplikaci, webové stránce atd.  Ať už komerční nebo ne. A to  bez  jiných poplatků, které přesahují počáteční náklady na stahování nebo předplatné.

Remix nebo transformování  zvuků jakýmkoli způsobem (například v písni). Což znamená, že práva zahrnují možnost provádět takové úpravy, které jsou technicky a umělecky nezbytné pro použití daného zvuku.

Tato licence je základem, na kterém jsou distribuována a používána všechna díla, která se objevují na webových stránkách soundforyou.store.

Uvedení zdroje (např. v titulcích ) je nepovinné, ale pokud tak učiníte, potěší to.

 

Nesmíte :

Prodávat, pronajímat, sublicencovat, přenášet a / nebo  znovu distribuovat zvuky „tak  jak jsou“      v jakémkoli kontextu, což zahrnuje  opakovaný prodej zvuků na discích CD, torrenty nebo jakékoli jiné online distribuci. Pokud tedy k tomu nebyl předem dán souhlas.

Použít jakýkoli zvuk, hudební smyčku nebo jednorázové snímky k vytvoření rozšiřujících balíčků k jejich distribuci prostřednictvím mobilních aplikací, pluginů nebo podobných produktů. To mimo jiné zahrnuje uvádění našich zvuků a dostupného obsahu na jakýkoliv  disk/y , webové stránky nebo digitální platformy jakéhokoli druhu (buď za poplatek a nebo zdarma).

Pro jakékoli použití ochranné známky použít  jakýkoli zvuk, hudební smyčku nebo jednorázové snímky. To zahrnuje pokus o registraci nebo skutečnou registraci jakéhokoli zvuku, hudební smyčky nebo jednorázových snímků jako ochranné známky pro firmu. Pokud tedy k tomu nebyl předem dán souhlas.

Jakékoli jiné použití díla, než které je povoleno touto licencí nebo autorským zákonem, je zakázáno.

Oprávnění používat účet je pouze osoba uvedena v registračním formuláři. Licence nesmí být poskytnuta třetí osobě.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem  1. 1. 2020